ต้องการความช่วยเหลือ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา ท่านสามารถติดต่อเราได้โดยตรงผ่านช่องทางต่างๆ ที่เราจัดให้ไว้ เช่น แชท อีเมล์ หรือโทรศัพท์ ทีมงานของเรายินดีให้บริการและตอบคำถามของท่านทุกคำถาม

Call Center 24x7

0-2269-6999

Write Us

info@myontour.com

Main Office

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย 10160

Send Us a Message

How to book a tour bus ticket online?

To book a tour bus ticket online, you can visit the website of the tour bus operator and select your desired destination, date, and time of travel. Then, choose your preferred seat and make the payment using a credit or debit card.

Booking a tour bus ticket online offers several benefits, including:

 1. Convenience: You can book your ticket from anywhere at any time, without having to physically visit a ticketing office.
 2. Easy comparison: You can easily compare prices and services offered by different tour bus companies online, allowing you to make an informed decision.
 3. Time-saving: Online booking saves you the time and hassle of waiting in long queues at ticketing offices.
 4. Discounts and promotions: Many tour bus companies offer discounts and promotions exclusively for online bookings.
 5. Secure payment: Online booking platforms use secure payment methods, ensuring that your personal and financial information is kept safe.

Overall, booking a tour bus ticket online provides a hassle-free, secure and convenient way to plan and book your travel.

Before booking a ticket for a tour bus, it’s always a good idea to compare different tour bus operators to find the one that best suits your needs. Here are some tips on how to do that:

 1. Check the reviews: Look for reviews of the tour bus operators you’re considering. Check websites like TripAdvisor, Yelp or Google Reviews to see what other travelers have to say about their experiences.
 2. Compare prices: Look at the prices offered by different tour bus operators. Make sure to compare the prices of similar tours, as some operators may offer more or fewer services than others.
 3. Check the itinerary: Look at the itinerary of each tour bus operator to see what they offer. Make sure the itinerary includes the places you want to visit and the activities you want to do.
 4. Check the amenities: Look at the amenities offered by each tour bus operator. Do they offer Wi-Fi, snacks, or drinks on board? Do they have comfortable seats and air conditioning?
 5. Look for promotions: Check if any of the tour bus operators are offering promotions or discounts. This could help you save money on your ticket.

By comparing different tour bus operators, you can find the one that best fits your needs and budget.

Booking a tour bus ticket online can be safe if you take certain precautions. Here are some tips to help ensure a safe online booking experience:

 1. Use a reputable website: Make sure you are using a trusted and reputable website to book your tour bus tickets. Look for websites that have secure payment options and good customer reviews.
 2. Check for security features: Look for security features such as SSL encryption and a padlock icon in the address bar of your browser. This indicates that the website is using secure technology to protect your personal information.
 3. Avoid public Wi-Fi: When booking your tour bus tickets online, it’s best to use a secure and private internet connection. Avoid using public Wi-Fi networks as they may not be secure and could put your personal information at risk.
 4. Use a strong password: When creating an account on a tour bus booking website, make sure to use a strong and unique password. This will help protect your account from unauthorized access.

By following these tips, you can help ensure a safe and secure online booking experience for your tour bus tickets.

The cancellation or rescheduling policies for tour bus tickets can vary depending on the specific company and their terms and conditions. It is recommended to carefully read the terms and conditions of the company you booked with to understand their policies regarding cancellations or rescheduling. Typically, there may be fees associated with cancelling or rescheduling a ticket, and the amount of the fee may depend on how far in advance the change is made. If you are unsure about the policies, you can also contact the company’s customer service for more information.